Regulamin

Wersja 2 z dnia 24.05.2023

Regulamin zakupów i świadczenia usług drogą elektroniczną

Definicje

 1. Formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na domenie online.instytutbennewicz.pl, z którego Kupujący przesyła niezbędne informacje do realizacji Zamówienia, takie jak: dane kontaktowe, dane adresowe do wysyłki,  określa rodzaj i ilość kupowanego produktu, podaje adres e-mail, na który ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz zleca realizację zamówienia.
 2. Konsument – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący lub zamierzający dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w ramach czynności związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt / Realizacja Usługi – rzecz znajdująca się na stronie Sklepu Internetowego, która może stanowić przedmiot Zamówienia. Produktem może być publikacja książkowa, audiobook, gra lub pakiet tych przedmiotów, kurs, webinar, szkolenie, warsztat i inne w tym również bezpłatne. 
 6. Regulamin – niniejszy dokument łącznie ze wszystkimi opisanymi w nim załącznikami i dokumentami.
 7. Sklep Internetowy  – platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę dostępna na domenach online.instytutbennewicz.pl, kognis.pl, instytutbennewicz.pl oraz wszystkie podstrony wyżej wymienionych stron i która umożliwia składanie Zamówień przez Kupującego.
 8. Sprzedawca / Właściciel serwisu / Współadministratorzy danych osobowych
  a) Fundacja Bennewicz Instytut Kognitywistyki z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Elektryków 5 lok. 5, NIP 1251731983

i/lub
b) INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Markach, ul. Elektryków 5/5, NIP 5242804880

 1. Strona produktu – pojedyncza podstrona na witrynie internetowej (w sklepie internetowym) zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 2. Usługa elektroniczna  – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.)
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego (a nie jest Kupującym).
 4. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego, za pośrednictwem Formularza Zamówienia w przedmiocie wyrażenia woli zakupu Produktu lub zawarcia innej umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną Produktów – wydawnictw książkowych, audiobooków, ebooków, gier coachingowych, kursów online i innych. 
 2. Sprzedawca ma prawo zmienić listę dostępnych produktów w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia. Nie dotyczy to Produktów, które zostały objęte Zamówieniami potwierdzonymi przez Sprzedawcę.
 3. Ujawnienie przez Sprzedawcę Produktu na Stronie produktu oraz w Sklepie internetowym nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie oferty i zawarcie umowy następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „ZAMAWIAM” (lub innego równoznacznego), co generuje ofertę Kupującego wobec Sprzedawcy co do nabycia Produktów objętych Zamówieniem.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą drogę elektroniczną: biuro@instytutbennewicz.pl.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja jest warunkiem możliwości złożenia Zamówienia.
 7. Postanowienia zawarte w Regulaminie gwarantują prawa Użytkownikowi przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest prawo polskie.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z usług Sklepu Internetowego, Kupujący powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
  1. Komputer lub urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
  2. Posiadać adres poczty elektronicznej e-mail.
  3. Posiadać podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  4. Korzystać z przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla, Safari itp), która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  5. Posiadać Konto pocztowe e-mail, które przyjmie plik do 10 MB.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
 3. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Mozilla w ich najnowszych wersjach jak również mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

§ 3 Realizacja zamówienia bezpłatnego 

 1. Kupujący wyraża zainteresowanie zakupem Produktu, poprzez wypełnienie Formularza lub poprzez wzięcie udziału w oferowanym Produkcie (dotyczy bezpłatnych Usług) akceptując jednocześnie Politykę prywatności i plików cookies oraz niniejszy Regulamin. 
 2. Dane jakie Kupujący podaje przy wypełnianiu Formularza kontaktowego (w przypadku bezpłatnych Produktów) to:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu 
 3. Kupujący nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym. Jednak ze względu na konieczność kontaktu i potwierdzenie zapisu, podanie danych jest pożądane. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Kupującego.
 2. Jeśli zrealizowanie Usługi nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji poprzez przesłanie wiadomość na adres e-mail i/lub telefonicznie. 
 3. Postanowienia dalszych paragrafów znajdują zastosowanie z wyjątkiem paragrafu 4 Realizacja zamówienia odpłatnego. 

§ 4 Realizacja zamówienia odpłatnego 

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący musi wypełnić Formularz Zamówienia (podać wszelkie wymagane w nim dane) oraz zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies. 
 2. Kupujący odpowiada za podanie w Formularzu Zamówienia prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W przypadku podania przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia oraz jego potwierdzenie przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia oznacza, że umowa nie została zawarta. Procedura złożenia Zamówienia oraz jego realizacji jest następująca:
  1. Kupujący wybiera Produkt – poprzez oznaczenie go na Stronie produktu przyciskiem „DO KOSZYKA”;
  2. Po wyborze Produktu, Kupujący wypełnia Formularz Zamówienia oraz dokonuje akceptacji Regulaminu;
  3. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności za Zamówienie oraz wyboru formy dostawy. Zakup dokonywany jest poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM” lub innego równoznacznego;
  4. Kupujący dokonuje płatności zgodnie z wybraną przez siebie formą;
  5. Sprzedawca dokonuje weryfikacji dokonania płatności, a po pozytywnej weryfikacji przyjmuje Zamówienie do realizacji. Realizacja tzw. preorderów (książek i innych publikacji w przedsprzedaży) nastąpi w terminie podanych przy danym Produkcie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może zmienić termin realizacji publikacji w przedsprzedaży.
  6. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie Zamówienia oraz jego opłacenie;
  7. Sprzedawca wysyła / dostarcza zamówiony Produkt (zgodnie ze sposobem wskazanym przez Kupującego).
 4. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. W przypadku otrzymania płatności w sobotę lub niedzielę lub inny dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w najbliższym dniu roboczym.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”, realizacja Zamówienia następuje po złożeniu Zamówienia i wyborze takiej formy płatności. Kroki opisane w ust. 3 lit. (d) –  (e) się pomija, a ust. 3 lit. (f) – (g) oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów, gdy występują istotne różnice w czasie realizacji Zamówienia dla poszczególnych Produktów, Sprzedawca może dokonać podziału Zamówienia na mniejsze przesyłki i realizować Zamówienie częściami. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany przy składaniu Zamówienia może ulec zmianie. Podział Zamówienia na części oraz zmiana kosztów dostawy, mogą nastąpić wyłącznie po uprzednim kontakcie z Kupującym i uzyskaniu jego zgody na takie zmiany.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić Kupującego w przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie oraz wydłużonym okresie realizacji Zamówienia (innym niż wskazanym na Stronie produktu), nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (na okres wskazany przez Sprzedającego) bądź zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu stałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5 Płatności

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym (na Stronie produktu) są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca na życzenie Kupującego złożone w trakcie składania Zamówienia (poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia) może wystawić fakturę VAT. Kupujący jednocześnie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
 3. Ceny zamieszczone w Sklepie Internetowym (na Stronie produktu) nie zawierają kosztów przesyłki, które jest zobowiązany ponieść Kupujący. Dokładne koszty i warunki wysyłki opisane są w zakładce “Dostawa” (innym równoznacznym) – przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego zamieszczania informacji o nowych towarach, dodawania i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie dotyczy Produktów, na które Kupujący już złożył i opłacił Zamówienie.
 5. Kupujący przy składaniu Zamówienia ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  • płatność za pobraniem, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po złożeniu zamówienia przez Kupującego;
  • płatność z użyciem PayU, tPay lub inne bramki płatności 
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Sklepie Internetowym, termin na dokonanie wpłaty wynosi 1 dzień od dnia złożenia Zamówienia.
 1. W przypadku niektórych płatności, do ceny Produktu może zostać dodatkowo doliczona opłata manipulacyjna – pobierana przez operatora danego systemu płatności i według przyjętych przez niego stawek, za którą Sprzedawca nie odpowiada, o czym Kupujący jest informowany przy składaniu Zamówienia.
 2. Zamówienia, które nie zostały opłacone w czasie wskazanym dla danej formy płatności, zostają automatycznie anulowane.
 3. W przypadku określonych Produktów, Sprzedawca ma prawo zastrzec ograniczenie sposobu płatności poprzez nieudostępnienie niektórych z nich. W takim przypadku, stosowna informacja zostanie zamieszczona na Stronie produktu.

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione Produkty dostarczane są przez przewoźnika lub za jego pośrednictwem, zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, spośród wskazanych przez Sprzedającego. Przewoźnik dostarcza przesyłki terminie wskazanym przy składaniu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się przewoźnika z obowiązujących terminów.
 2. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, a są one naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Na Stronie produktu, Sprzedawca podaje przewidywany czas realizacji Zamówienia dla każdego Produktu. Informacja ta to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wydania Produktu przewoźnikowi.
 4. Przy wyborze sposobu dostawy, Sprzedawca podaje czas dostawy – jako czas od chwili wydania Produktu przewoźnikowi do jego dostawy Kupującemu. Czas dostawy podawany jest informacyjne, zgodnie z ofertą przewoźników, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przewoźnika z czasu dostawy.
 5. Zamówienie na Produktu o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, to jest po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Produktów. W przypadku podzielania Zamówienia, poszczególne przesyłki będą wysyłane w różnym czasie – po uprzednim uzgodnieniu tego z Kupującym.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. W chwili odbioru Produktu zaleca się sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera w celu weryfikacji czy zawartość odpowiada Zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia w trakcie transportu.
 8. Jeśli zaistnieje uszkodzenie przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera następnie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki i może być stanowić przesłankę do nieuznania reklamacji przez Sprzedającego.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Celem skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie może zostać wysłane pisemne lub drogą elektroniczną – z adresu e-mail podanego w Formularzu Zamówienia.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi :

a) jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

b) w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

c) w odniesieniu do kursów, szkoleń, audiobooków (treści cyfrowych) w przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania pliku lub użycia przycisku umożliwiającego jego odczytanie. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub dysk sieciowy, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

 1. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy jak również koszty dodatkowe naliczone przez firmę kurierską ponosi Konsument.
 2. Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta na rzecz Sprzedawcy nastąpi na jego rachunek bankowy przy pomocy, którego dokonał płatności w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy – chyba, że Konsument przy lub po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu do Umowy wskaże inny rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostawy droższego niż najtańszy spośród oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy do kosztów najtańszej dostawy (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będący wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Za takie korzystanie z Produktu można uznać w szczególności: noszenie przez Produkt śladów użytkowania w stopniu większym, niż opisanym w zdaniu poprzedzającym, zabrudzenie Produktu itp.

§ 8 Rękojmia i sposób zgłoszenia reklamacji.

 1. Wszystkie Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych, są fabrycznie nowe oraz zostały w sposób legalny wprowadzone do obrotu. Zastrzeżenie uczynione w zdaniu poprzedzającym odnośnie wad fizycznych oraz fabrycznie nowych Produktów nie odnosi się do Produktów, które na Stronie Produktu zostały oznaczone jako: „outletowe”, „używane”, „uszkodzone” (lub przy użyciu innych podobnych oznaczeń); w takim przypadku, Produkty te mogą posiadać wady, które będą ujawnione na Stronie Produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 4. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą mailową biuro@instytutbennewicz.pl w tytule wpisując: ‚Reklamacja.’ lub pisemną o stwierdzeniu wady Produktu. 
 5. Przyjmowane będą tylko reklamacje zgłoszone z adresów mailowych Kupującego.  
 6. Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakupu, dostawy lub od daty zakończenia Usługi.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Klienta,
  b) nazwę usługi
  c) przedmiot reklamacji
  d) okoliczności reklamacji
  e) swoje żądania. 
 8. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 10. Odpowiedź na reklamację jest udzielana według sposobu przyjętego przez Kupującego.
 11. Jeśli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres Sprzedawcy. 
 15. Konsumentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji reklamacyjnej w ciągu 14 dni od uzyskanej odpowiedzią wskazując swoje stanowisko w sprawie. 
 16. Sprzedawca rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych.  
 17. W przypadkach spornych i nierozstrzygniętych o rolę mediatora proszony jest akredytowany superwizor zewnętrzny. 

§ 9 Prawa autorskie

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę jak i wszystkie zamieszczone na stronie internetowej jak i w social mediach prowadzonych przez Sprzedawcę, treści, zdjęcia, teksty itd., podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Kupujący poprzez zakup Produktu nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas realizowania Usługi, czy zakupu Produktu.
 3. Rozpowszechniania, zwielokrotnianie, a także  powielanie, kopiowanie, przerabianie, udostępnienie, dystrybucja w jakiejkolwiek formie i miejscu i za pomocą jakichkolwiek środków szkoleń, programu szkoleń, materiałów szkoleniowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, jest zabronione, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego oraz Użytkownika na zasadach opisanych w polityce prywatności i plików cookies, dostępnej na stronie internetowej. 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W razie stwierdzenia nieważności, bezprzedmiotowości lub bezskuteczności niektórych postanowień niniejszego Regulaminu, przez kompetentny organ państwowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takiej sytuacji, w miejsce nieważnych postanowień, wejdą w życie inne, ważne postanowienia, zgodnie z pierwotnym zamysłem. 
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie swoich danych opisanych w Regulaminie (adresu e-mail oraz numeru telefonu) dla celów innych niż złożenie i realizacja Zamówienia; w szczególności Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie tych danych dla celów marketingu bezpośredniego lub otrzymywania niezamówionej informacji handlowej.
 3. Tytuły poszczególnych sekcji mają charakter pomocniczy i w razie wątpliwości uważa się, że wszystkie zapisy znajdują zastosowanie do każdej Usługi, czy Produktu.
 4. Regulamin obowiązuję wszystkich, w okresie jego trwania, po jego zakończeniu oraz przed jeśli znajdują zastosowanie. 
 5. Moment wniesienia opłaty i/lub moment stawienia się w miejscu realizacji Usługi (w tym online), oznacza bezwzględną akceptację zasad wyrażonych tymi Regulaminami (bez wymaganego podpisu). 
 6. W sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca ma prawo zmienić Regulamin – poprzez podanie jego zaktualizowanej treści na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Zamówień, które zostały opłacone i potwierdzone – chyba, że zmiana wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, które znajdują zastosowanie do już opłaconych i potwierdzonych Zamówień.
 8. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres biuro@instytutbennewicz.pl
 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z  Regulaminem, będą rozpatrywane na drodze polubownej. W razie niedojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od pierwszego pisemnego (mailowego) zgłoszenia nieprawidłowości przez jedną ze stron, w taki sposób, w którym druga strona mogła zapoznać się z treścią roszczenia, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby powoda. 
 10. Niniejszy Regulamin jest wyłączną własnością Sprzedawcy. Zakazuje się jakiegokolwiek powielania, przerabiania, kopiowania, udostępniania na wszelkich polach eksploatacji i w każdym zakresie geograficznym.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 • Adresat: FUNDACJA BENNEWICZ INSTYTUT KOGNITYWISTYKI, z siedzibą w Markach, ul. Elektryków 5/5, 05-270 Marki, NIP 1251731983, e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) – niepotrzebne skreślić.

Copyright © 2018 Bennewicz Instytut Kognitywistyki